Radový dom B3

143,460.00

Nie je na sklade

Kategórie:

Popis

Nová obytná štvrť „Bzinská“ sa nachádza v extraviláne, vľavo od cesty III/1230 (504025) za mestom Nové Mesto nad Váhom – za bývalými kasárňami na ulici Bzinská. Bzinská ulica vedie z centra mesta severozápadným smerom na obec Bzince pod Javorinou a ďalej mesto Stará Turá.

V rámci novej obytnej štvrte „Bzinská“ III.etapa budu vybudované nové komunikácie. Hlavná komunikácia, ktorá je zaústená do cesty III/1230 (504025) a vedľajšie komunikácie, ktoré sú zaústené do hlavnej komunikácie.

Zámerom investora je vybudovanie radovej zástavby rodinných domov SO 102.2 v III. etape IBV „Bzinská“ v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom. Predmetná výstavba piatich rodinných domov bude umiestnená na parcelách investora číslo 5881/254-258. Územie na ktorom sa realizuje výstavba rodinných domov je stavebný pozemok takmer rovinatý len s miernym prevýšením.

Príjazd a prístup na pozemok a k objektu bude zabezpečený novo vybudovanou komunikáciou zaústenou do cesty III/1230, vstup na pozemok z juhovýchodnej strany.

Územie, na ktorom sa má realizovať nová výstavba piatich rodinných domov je toho času využívané ako orná pôda. Podľa dostupných informácií, daným územím nevedú žiadne podzemné rozvody inžinierskych sietí pre ktoré by bola potrebná preložka.

Pôdorys jedného z rodinných domov z radovej zástavby je jednoduchého nepravidelného obdĺžnikového tvaru s najväčšími vonkajšími rozmermi 10,1m x 10,45m = krajný a 10 x 10,45m vnútorné.  Rodinné domy budú nepodpivničené, dvojpodlažné objekty zastrešené plochou strechou. Architektonicky je radová zástavba RD navrhnutá v jednoduchom, čistom a modernom štýle.

Ďalšie informácie

Rozmery 10.45 × 10.2 m
Zastavaná plocha

89,50 m2

Podlažná plocha

109,50 m2

Obytná plocha

71,64 m2

Strecha

plochá, +6,62 m nad úrovňou podlahy prvého nadzemného podlažia

Severozápad

obývacia izba, kúpeľňa, spálňa, 2x izba, terasa

Juhovýchod

zádverie, kuchyňa, technická miestnosť, sklad, kúpeľňa, schodisko

Pôdorys 1.NP

Pôdorys 2.NP

Pohľady

Rez

Pozemok

270m2

Urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby

Radová zástavba ôsmych rodinných domov bude situovaná v urbanizovanom území obce vo forme nízko podlažnej zástavby rodinných domov (IBV).

Nezastavané plochy budú upravené zeleňou a budú tak prispievať k vytvoreniu pozitívnej mikroklímy. Tvarové a objemové riešenie objektu je tradičné a spĺňa štandardné regulatívy stanovené pre individuálnu zástavbu územia :

  • Radová zástavba je tvorená ôsmymi rodinnými domami A1/8 až A8/8
  • Uličná fasáda domu navrhovaného objektu rešpektuje uličnú čiaru IBV Bzinská
  • Podlažnosť: dve nadzemné podlažia
  • úroveň ±0,00 = cca 300 mm nad úrovňou najvyššieho bodu jestvujúcej komunikácie / cesty
  • Zastrešenie plochou strechou
  • Výška strechy +6,71 m nad úrovňou podlahy prvého nadzemného podlažia

 

Opis dispozície

Dispozícia každého rodinného domu z radovej zástavby je totožná, opíšeme si ju na prvom rodinnom dome A1/8. Vstup do objektu je zo severovýchodnej svetovej strany. Zádverie je riešené tak, aby z neho bol prístup do technickej miestnosti, chodby, obývacej izby a na schodisko vedúce na 2.NP. Obývacia izba je navrhnutá ako otvorený priestor prepojený s kuchyňou. Z chodby je prístup do spálne a na WC. Spálňa ma navrhnutú vlastnú kúpeľňu a šatník umiestnený pod schodiskom. Technická miestnosť je prepojená s externým skladom ktorý má vlastný vstup z exteriéru. Na 2.NP sa nachádza chodba z ktorej je prístup do všetkých miestností na poschodí: kúpeľne a dvoch izieb.

Spojenie s exteriérom zabezpečuje terasa za domom a tak skvalitňuje bývanie v rodinnom dome. Terasa je prístupná z obývacej izby a spálne.

Vstup do každého rodinného domu je orientovaný na severovýchodnú stranu.

Orientácia na svetové strany

Orientácia objektu na svetové strany ako i vstupu do objektu je zrejmá z výkresu C/101 – celková situácia stavby. Objekt je umiestnený na parcele tak, že hlavný vstup je orientovaný na severovýchod pre všetky rodinné domy z radovej zástavby. Orientácia na svetové strany je pre všetky rodinné domy rovnaká. Odstupové vzdialenosti ostatných stavieb sú dostatočné.

Severovýchod:   vstup

Juhovýchod:     kuchyňa, technická miestnosť, zádverie, chodba, kúpeľňa

Juhozápad:      –

Severozápad:    obývacia izba, kúpeľňa, spálňa, 2x izba, terasa

Vnútorné pries.: wc, chodba, šatník, schodisko

Zvislé nosné a obvodové konštrukcie

Obvodové múry objektu sú navrhnuté z keramických tvárnic HELUZ FAMILY 30 brúsená hr.300mm na tenkovrstvú lepiacu maltu. Vnútorné nosné murivo bude vyhotovené taktiež z keramických tvárnic HELUZ FAMILY 30 (alt. HELUZ UNI 30) brúsená hr.300mm na tenkovrstvú lepiacu maltu a HELUZ 20 brúsená hr.200mm na tenkovrstvú lepiacu maltu. Železobetónový stĺp 500x300mm bude vystužený prútmi ØR20  v každom rohu prierezu a prútmi ØR12 v polovici dlhších strán. Strmene navrhujeme uzavreté priemeru 8 mm po 150 mm.

Priečky

 

Nové vnútorné priečky hr. 150 mm sú navrhnuté z keramických tvárnic HELUZ 14 brúsená na tenkovrstvú lepiacu maltu.

Vodorovné konštrukcie

Strop nad prízemím je navrhnutý zo železobetonovej stropnej dosky hr. 250mm vystuženou podľa statiky!

Strop nad 2.NP je navrhnutý zo železobetónovej stropnej dosky hr. 180mm vystuženou podľa statiky!

Ďalej sú vodorovné nosné konštrukcie reprezentované vencom. Veniec bude v pozdĺžnom smere vystužený prútmi ØR12  v každom rohu prierezu. Strmene navrhujeme uzavreté priemeru 8 mm po 200 mm.

V úrovni stropu nad 1.NP sa vyhotoví železobetónový veniec hr. 410 mm. V úrovni stropu nad 2.NP sa vyhotoví železobetónový veniec hr. 430 mm.

Schodisko

Navrhované jednoramenné schodisko (18×171,66/286) v rodinnom dome je monolitické. Nosná doska schodiska hr.180mm bude uložená na základ a votknutá do ŽB stropnej dosky, vystužené podľa statiky.  Šírka schodiska je 1000mm. Nášľapná vrstva stupňov a obklad podstupníc je navrhnutý z keramického obkladu. Alternatívne je možné uvažovať s dreveným obkladom.  Zábradlie / madlo je navrhnuté vo výške 950mm.

Strecha

Na objekte je navrhnutá plochá strecha lemovaná murovanými atikami. Krytina je navrhnutá povlaková s príťažovou vrstvou kameniva frakcie 16/32 o hr. 80mm. Plocha strešnej krytiny = cca 186 m2. Odvodnenie bude riešené do troch dažďových zvodových potrubí cez atikový múr s využitím systémových chrličov. Strešné zvody sú navrhnuté tak aby nedošlo k zatopeniu strechy.

Všetky klampiarske výrobky a konštrukcie sú z lakoplastového plechu (alt. pozinkovaný plech, meď zinok) hr.0,7 mm. Spádovanie strechy je min. 2,0%.

Výplne otvorov

Všetky výplne okien a dverí budú plastové s izolačným  trojsklom – Uok = 0,70 W/m2K – farba – určí investor.  Vchodové dvere budú plastové, čiastočne presklené s izolačným trojsklom – Uok = 0,70 W/m2K. Odporúča sa aplikovať z exteriérovej strany difúzne otvorená fólia a z vnútornej strany paronepriepustná fólia. Farbu okien určí investor.

Vnútorné dvere plné, prípadne členené v kombinácii so sklenou výplňou drevené, alt. imitácia dreva(doporučené SAPELI, alebo FOLCENT) vo farbe, ktorú určí investor + zárubne obložkové drevené. Kovanie dverí má doporučené chrómové materiálové prevedenie.

Elektrické rozvody

Povrchy a obklady

Podlahy

Keramická dlažba:                          zádverie, technická miestnosť, externý sklad, 2x chodba, 2x kúpeľňa, kuchyňa, wc, schodisko

Laminátová podlaha:                       obývacia izba, 2x izba, spálňa, šatník

Betónová alebo kamenná dlažba:          terasa

Spoje medzi rozdielnymi povrchovými úpravami podláh sú opatrené kovovými lištami (napr. SCHLUTTER).

Steny vnútorné

Navrhnutá je sadrová omietka. V miestnostiach s vlhkou a s polovlhkou prevádzkou je povrch navrhnutý z vápenno-cementovej omietky. Všetky povrchy stien budú natreté bielym PRIMALEXOM. Farebné prevedenie určí investor. Keramický obklad podľa výberu investora v kúpeľniach po svetlú výšku. Nárožia a ukončenia obkladov a soklíkov sú opatrené plastovými profilovanými lištami (napr. PROTECTOR) rovnakej farby ako obklady a dlažby. Sokle v miestnostiach sú vyhotovené ako keramické alebo drevné podľa druhu podlahy.

Steny vonkajšie

Celý objekt má vonkajšie steny navrhnuté z vonkajšej tenkovrstvovej škrabanej omietky hr. 2mm + 3 mm vystuženej sklotextilnou mriežkou – škrábaná omietka – farba biela (alt. podľa výberu investora). Soklík môže mať povrchovú úpravu soklovej tenkovrstvej omietky – farba tmavo šedá (resp. biela, alt. podľa výberu investora). Alternatívne riešenie je lícový/kamenný obklad 2.NP nad rovinou atiky 1.NP (farba podľa výberu investora).

Krb

V obývacej izbe je navrhnutý krb (alt. kachle, piecka), ktorého dodávku zabezpečí špecializovaná firma. Pre odvod spalín sa zhotoví trojvrstvový komínový systém SCHIEDEL PERMETER (alt. ABSOLUT) ø150mm. s montážou na strop priamo nad krbom (kachľami, pieckou). Dodávku zabezpečí špecializovaný firma. Treba dbať na nehorľavú podlahu okolo krbu (kachľami, pieckou) do vzdialenosti min. 500mm. Komín je potreba vytiahnuť aspoň 1m nad úroveň atiky.

Tepelná izolácia

Fasáda bude zateplená zatepľovacím systémom (napr. BAUMIT) (tanierové hmoždinky, tmel, sieťka, tenkovrstvá omietka) s tepelnou izoláciou KZS z EPS polystyrénu GREYWALL (alt. minerál) hrúbky 100mm max. deklarovaná lambda 0,031W(m.K).

Nové základy budú odizolované od terénu z vonkajšej strany tvrdeným nenasiakavým polystyrénom (ISOVER EPS SOKLOVÁ) hr.100mm (max deklarovaná lambda 0,034 W(m.K)) do výšky prvého radu tehál, ktoré sú z keramických tvárnic HELUZ FAMILY 30 brúsená hr. 300mm.

Podlaha na teréne bude zateplená doskami z expandovaného polystyrénu (EPS Neofloor 100) hr.130mm alternatívne izolácia z kamennej vlny (max deklarovaná lambda 0,034 W(m.K)).

Strop nad 1..NP bude zateplený doskami z expandovaného polystyrénu (napr. ISOVER EPS100S) hr. 40mm (max deklarovaná lambda 0,031 W(m.K)) + doskami z min. vlny (napr. ISOVER T-P) hr. 30mm (max deklarovaná lambda 0,039 W(m.K)).

Plochá strecha nad 1.NP aj nad 2.NP bude zateplená expandovaným polystyrénom (napr. ISOVER EPS200S) hr.2x160mm (max deklarovaná lambda 0,033 W(m.K)) a spádovými doskami 20-180mm z rovnakého TI materiálu. Pod TI plochej strechy treba umiestniť parotesnú fóliu.

Akustická izolácia

Predmetná stavba je navrhovaná v kľudovej zóne obce Nové Mesto nad Váhom. V blízkom okolí nie sú zdroje hluku, ktoré by ovplyvňovali užívanie stavby.

Akusticko-stavebné riešenie zohľadňuje možný zdroj hluku z prevádzkového zariadenia – kotolne a hluk vytváraný samotnými užívateľmi.

Akustická izolácia  hr. 30mm (napr. ISOVER T-P) bude použitá v skladbe podlahy na 2.NP spoločne s EPS 100S hr. 40mm.

Hydroizolácia

Podkladný betón v úrovní 1.NP sa natrie penetračným náterom, na ktorý  je navrhnutá hydroizolácia modifikovaný asfaltový pás. V skladbe strešnej konštrukcie je navrhnutá povlaková hydroizolácia PVC. Viď skladby vo výkrese č. E/105.

Klampiarske práce

Všetky klampiarske výrobky sú navrhnuté z lakoplastového plechu a budú zrealizované podľa STN 73 3610. Spádovanie atiky do vnútornej strany strechy min. 2%.