Popis

Nová obytná štvrť „Bzinská“ sa nachádza v extraviláne, vľavo od cesty III/1230 (504025) za mestom Nové Mesto nad Váhom – za bývalými kasárňami na ulici Bzinská. Bzinská ulica vedie z centra mesta severozápadným smerom na obec Bzince pod Javorinou a ďalej mesto Stará Turá.

V rámci novej obytnej štvrte „Bzinská“ III.etapa budu vybudované nové komunikácie. Hlavná komunikácia, ktorá je zaústená do cesty III/1230 (504025) a vedľajšie komunikácie, ktoré sú zaústené do hlavnej komunikácie.

Zámerom investora je vybudovanie radovej zástavby rodinných domov SO 102.2 v III. etape IBV „Bzinská“ v katastrálnom území Nové Mesto nad Váhom. Predmetná výstavba piatich rodinných domov bude umiestnená na parcelách investora číslo 5881/254-258. Územie na ktorom sa realizuje výstavba rodinných domov je stavebný pozemok takmer rovinatý len s miernym prevýšením.

Príjazd a prístup na pozemok a k objektu bude zabezpečený novo vybudovanou komunikáciou zaústenou do cesty III/1230, vstup na pozemok z juhovýchodnej strany.

Územie, na ktorom sa má realizovať nová výstavba piatich rodinných domov je toho času využívané ako orná pôda. Podľa dostupných informácií, daným územím nevedú žiadne podzemné rozvody inžinierskych sietí pre ktoré by bola potrebná preložka.

Pôdorys jedného z rodinných domov z radovej zástavby je jednoduchého nepravidelného obdĺžnikového tvaru s najväčšími vonkajšími rozmermi 10,1m x 10,45m = krajný a 10 x 10,45m vnútorné.  Rodinné domy budú nepodpivničené, dvojpodlažné objekty zastrešené plochou strechou. Architektonicky je radová zástavba RD navrhnutá v jednoduchom, čistom a modernom štýle.